EHBO VERENIGING WIJK EN AALBURG 
 

PRIVACY VERKLARING 

Privacy Verklaring KNV EHBO Afdeling Wijk en Aalburg 

KNV EHBO Afdeling Wijk en Aalburg, gevestigd aan p/a Molenhof 12, 4261 XD Wijk en Aalburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring: 

Contactgegevens: info@ehbowijkenaalburg.nl  Per adres: Molenhof 12, 4261 XD Wijk en Aalburg

Persoonsgegevens die wij verwerken 

KNV EHBO Wijk en Aalburg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegvens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (mobiel) Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Diplomanummer en geldigheidsdatum Oranje Kruis
 • Examendatum
 • Aanvangsdatum lidmaatschap
 • Competenties

 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens`        

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:        

 • Het afhandelen van uw lidmaatschap, cursus of verleende diensten
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of informatie over activiteiten en evenementen
 • Om u te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening, zoals nieuwe cursussen of data van herhalingslessen
 • Om diensten bij te kunnen leveren
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hiertoe verplicht zijn zoals gegevens die nodig zijn voor subisdieaanvragen 

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw gegevens:

Zolang u lid bent bewaren wij uw gegevens. Indien u geen lid meer wilt zijn, kunt u op verzoek uw gegevens laten verwijderen. Voor een aantal gegevens geldt dat deze langer bewaard worden als gevolg van wettelijke verplichtingen. 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via: info@ehbowijkenaalburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Delen van persoonsgegevens met derden 

KNV EHBO Afdeling Wijk en Aalburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens 

KNV EHBO Afdeling Wijk en Aalburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ehbowijkenaalburg.nl

Ledenlijsten 

Bij iedere lesavond is er een presentielijst met namen, waarop de aanwezigheid wordt genoteerd. Deze lijsten zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur dat aanwezig is. De lijsten worden na afloop van een seizoen bewaard door het bestuur om aan de eisen van het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens reageert KNV EHBO afdeling Wijk en Aalburg binnen twee maanden op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via info@ehbowijkenaalburg.nl 

Omgang met beeldmateriaal (video’s en foto’s) van leden 

Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze vereniging en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze afdeling) tussen zit. 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Op www.ehbowijkenaalburg.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen.